«

»

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW

iStock_000004238440XSmall_1

 

REGULAMIN
korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników
oraz materiałów edukacyjnych
Na podstawie art. 22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1

W celu zapewnienia trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania przez uczniów S.P. nr 1 w Żukowie z udostępnianych materiałów.

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) szkole – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie,
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, ujętego w księdze uczniów S.P. nr 1 w Żukowie,
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z języka obcego nowożytnego,
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę/miasto Żukowo.

§ 3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka obcego nowożytnego wraz
z dołączonymi wszelkimi materiałami edukacyjnymi (np. płyty CD, mapy itp.) są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka obcego nowożytnego, są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom na początku roku szkolnego, niezwłocznie po ich otrzymaniu i zinwentaryzowaniu przez nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom na podstawie imiennych kart użyczenia podpisywanych przez ucznia lub rodzica, które na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej zgodnie z kartami udostępnienia. Zwrot następuję do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia lub zagubienia, rodzice są zobowiązani do odkupienia danego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wszelkich informacji dotyczących wpłat udziela sekretariat szkoły.
5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
6. W przypadku nierozliczenia się z wypożyczonych (użyczonych) podręczników w danym roku szkolnym, w kolejnym roku nauki uczeń otrzymuje komplet podręczników po dokonaniu zwrotu wszelkich zaległości.

§ 6

1. Uczniowie są zobowiązani do podpisania i obłożenia podręczników, używania ich zgodnie
z przeznaczeniem, do zachowania troski o walory użytkowe i estetyczne oraz do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę oraz rozliczyć się z użyczonego podręcznika w sposób wskazany przez nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§ 7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

§ 8

Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 regulamin ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły.

§ 9

Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły oraz biblioteki szkolnej.