«

»

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

regulamin

I. Wstęp

1. Regulamin obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.
2. Regulamin stanowi załącznik nr 9 do Statutu Szkoły.

II. Charakter i zadania

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Biblioteka jest czynna w dni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w godzinach umożliwiających dostęp wszystkim użytkownikom.
4. W wykonywaniu swych zadań biblioteka współpracuje z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych, biblioteką gminną i innymi ośrodkami kultury.
5. Do zadań biblioteki należy :
– gromadzenie księgozbioru, czasopism metodycznych, kulturalno – oświatowych, popularnonaukowych i innych materiałów pomocniczych służących do realizacji zadań szkoły
– upowszechnianie literatury i inspirowanie czytelnictwa poprzez np. konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze
– udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych przy wykorzystaniu wszelkich zbiorów
– współdziałanie z nauczycielami w zakresie przygotowania i realizacji programów nauczania
– włączanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach biblioteki
– popularyzowanie księgozbioru pedagogicznego wśród rodziców

III. Pracownicy biblioteki i ich obowiązki

1. Pracownicy biblioteki
– prowadzą bieżącą dokumentację pracy biblioteki
– odpowiadają za stan majątkowy księgozbioru i innych składników, będących na wyposażeniu biblioteki
– składają roczne sprawozdania z działalności biblioteki
– organizują pracę biblioteki w oparciu o regulamin pracy biblioteki szkolnej
2. Do zakresu obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy ponadto:
– rozwijanie czytelnictwa w szkole
– udostępnianie uczniom i nauczycielom zbiorów oraz udzielanie im informacji o nowościach wydawniczych
– unowocześnianie bazy informacyjnej biblioteki z wykorzystaniem nowoczesnych środków, takich jak zbiory multimedialne, Internet i inne
– organizowanie aktywu bibliotecznego na rzecz różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów: apele, gazetki, kiermasze, konkursy
– przeprowadzanie dwa razy w roku analizy czytelnictwa
– współdziałanie z rodzicami w zakresie poradnictwa i popularyzacji książek
– gromadzenie zbiorów, dokonywanie selekcji i konserwacji
– prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych na bieżąco

IV. Zasady wypożyczania książek

1. Książki udostępnia się bezpłatnie na okres 30 dni dla uczniów oraz 360 dni dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Jednorazowo uczniom wolno wypożyczyć jedną lekturę z języka polskiego.
3. Książek nie należy przetrzymywać.
4. Przed wypożyczeniem książki należy zgłosić ewentualne zauważone uszkodzenia.
5. W razie zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik ma obowiązek odkupić nową o ty samym tytule.
6. Uczniowie zobowiązani są do zwrócenia wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
7. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku uczeń otrzyma świadectwo ukończenia klasy po rozliczeniu się z biblioteką szkolną.

V. Zasady korzystania z czytelni

1. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice mogą korzystać z księgozbioru podręcznego znajdującego się w czytelni bibliotecznej bezpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

VI. Zasady udostępniania informacyjnej bazy multimedialnej oraz kserokopiarki

1. Z encyklopedii multimedialnych mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły nieodpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
2. Z Internetu mają prawo korzystać wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły nieodpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
3. Szczegółowe zasady korzystania z bazy multimedialnej określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
4. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do korzystania z kserokopiarki znajdującej się w bibliotece szkolnej. Kserokopiarka udostępniana jest dla nauczycieli i innych pracowników szkoły bezpłatnie.

VII. Dokumentacja biblioteki

1. Pracownicy biblioteki szkolnej prowadzą na bieżąco dokumentację pracy biblioteki:
– dziennik pracy biblioteki szkolnej, który zawiera informacje o zajęciach odbywających się każdego dnia w bibliotece i czytelni oraz stanowi rejestr pracy bibliotekarza
– księgi inwentarzowe księgozbioru głównego, księgi broszur, zbiorów elektronicznych, podręczników, rejestr przybytków i rejestr ubytków
– katalogi książek, rejestr czasopism i zbiorów audiowizualnych
2. Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzają dwa razy w roku szkolnym analizy czytelnictwa.
3. Nauczyciele bibliotekarze składają roczne sprawozdania z działalności biblioteki na zakończenie roku szkolnego.
4. Co najmniej raz na pięć lat przeprowadza się skontrum materiałów bibliotecznych.
5. Ewidencję materiałów bibliotecznych prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283).